Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів Українивід 17 листопада 2004 р. №1550   ПОЛОЖЕННЯпро Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі 1. Національна експертна комісія з...
                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2004 р. №1550 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну експертну комісію

з питань захисту суспільної моралі

 

1. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі (далі – Комісія) є постійно діючим державним експертним і контролюючим органом.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3.
Комісія узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

4.
Основними завданнями Комісії є:


5.
Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз теле-, радіо- і відеопродукції, репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, відеозалів, продукції друкованих засобів масової інформації, а також видовищних заходів на їх відповідність вимогам законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

2) вживає заходів до запобігання розповсюдженню та заборони демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів, які можуть завдати шкоди суспільній моралі;

3) надає консультаційну допомогу органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам з питань державного регулювання і контролю за обігом продукції і видовищними заходами сексуального чи еротичного характеру;

4) створює базу даних (каталог) про усі види продукції сексуального характеру та продукції, що містить елементи еротики, насильства і жорстокості; архів продукції еротичної проблематики, порнографічного характеру та продукції, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості;

5) видає висновки про відповідність законодавству про захист суспільної моралі:
6) проводить оцінку аудіо-, радіо-, кіно- та відеопродукції сексуального характеру і продукції, що містить елементи еротики;

7) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань захисту суспільної моралі;

8) здійснює науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з питань розвитку духовності та зміцнення моральних засад громадян;

9) проводить роботу із залучення дитячих і молодіжних громадських організацій до здійснення заходів, спрямованих на розвиток духовності та зміцнення моральних засад громадян;

10) організовує та проводить науково-практичні конференції, семінари з актуальних питань утвердження моральності у суспільстві, здійснює співробітництво з відповідними зарубіжними організаціями та вивчає досвід їх роботи;

11) розглядає скарги громадян про порушення вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі та вживає заходів реагування відповідно до своїх повноважень;

12) широко інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

6. Комісія має право:

7. Комісія формується з провідних діячів культури, мистецтв, науки і освіти, психіатрів, сексопатологів, фахівців у галузі інформації та інших осіб за рекомендаціями юридичних осіб, у яких вони працюють.

Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України за поданням її Голови. Строк повноважень членів Комісії - 5 років.

8. Голова Комісії призначається в установленому порядку.

Голова Комісії має заступників, які обираються членами Комісії з її складу.

Голова та його заступники працюють у Комісії на постійній основі, решта членів Комісії - на громадських засадах.

Умови оплати праці, матеріальне, соціально-побутове, транспортне і лікувально-оздоровче забезпечення Голови Комісії та його заступників визначаються Кабінетом Міністрів України.

Члени Комісії не можуть бути засновниками (співзасновниками) будь-якого засобу масової інформації чи бути матеріально заінтересованими в результатах його діяльності.

9. Основною формою роботи Комісії є її засідання. Засідання Комісії проводяться відповідно до регламенту та планів роботи, які затверджує Голова Комісії.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Комісії проводить її Голова, а у разі відсутності Голови - один із заступників, визначений Головою.

10. Комісія в межах своїх повноважень приймає рішення.

Рішення Комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Комісії підписує головуючий на засіданні.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для центральних та місцевих органів виконавчої влади, засобів масової інформації всіх форм власності, а також фізичних та юридичних осіб.

11. Комісія може мати своїх представників в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Положення про представників Комісії та порядок їх призначення затверджуються Комісією.

12.
Для забезпечення діяльності Комісії створюється її апарат.

Положення про апарат Комісії затверджує Комісія. Структуру апарату Комісії затверджує її Голова.

Припинення повноважень членів Комісії не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками апарату Комісії.

13. Фінансування Комісії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Штатний розпис і кошторис видатків Комісії (з урахуванням витрат на утримання її представників в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі) затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.